Faaliyet Alanlarımız

İCRA VE İFLAS HUKUKU

DOĞAN HUKUK Bürosu, borçlunun borcunu ödememesi veya ödeyememesi durumunda, borcun yasal yollarla borçlunun varlıklarına el konarak karşılanmasını icra kanalı ile sağlayan İcra İflas Hukuku alanında da Müvekkillerine avukatlık hizmeti vermektedir.

DOĞAN HUKUK Bürosu olarak, Müvekkillerimizin, kambiyo senedi evrakından, her türlü sözleşmeden bu meyanda kredi sözleşmelerinden doğan alacaklarının tahsiline yönelik olarak, icra ve iflas takiplerinin başlatılması, haciz ve iflas işlemleri, yabancı Müvekkillerimizin Türkiye sınırları içerisindeki alacaklarının tahsili için uzlaştırma ve sulh yolu ile alacağın yeniden yapılandırılması ve benzeri işlemlerin yerine getirilmesi konularında hizmet vermekteyiz. Ayrıca Müvekkillerimizin aleyhinde başlatılan icra takiplerinde, haklarının korunması, başlatılan icra takibi sebebiyle menfi tespit ve istirdat davalarının tesisi, icra takiplerine karşı İcra Hukuk Mahkemeleri nezdinde itiraz ve istihkak davalarının ikamesi, iflasın ertelenmesi davalarının tesisi, borçlu ve alacaklı arasında uzlaştırma yoluyla yeniden yapılandırma, ipoteğin veya rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması, ilamsız takiplerin başlatılması, itirazın iptali davalarının ikamesi, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takiplerin başlatılması, haczin kaldırılması işlemleri konularında da avukatlık hizmeti vermekteyiz.

DOĞAN HUKUK Bürosu ağırlıklı olarak Müvekkil Bankaların rehin alacaklarının paraya çevrilmesi konusunda hizmet vermektedir.

Çözüm ortaklarımızdan aldığımız destekle rehin konusu aracın yerini çok kısa sürede tespit edebilmekte ve yasal işlem akabinde en hızlı şekilde icra kanalıyla satılmasını sağlayarak rehne konu alacağın paraya çevrilmesi işlemini gerçekleştirmekteyiz.

video