Kişisel Verilerin Korunması ve Dış Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Doğan Hukuk Bürosu . (“Doğan Hukuk Bürosu” olarak anılacaktır) olarak müvekkillerimizin, borçlularımızın, iş ortaklarımızın başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında olduğundan ilgili metni sizlerle paylaşma gereği hasıl olmuştur.

Bu uğurda Doğan Hukuk Bürosu , Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında, gerek Doğan Hukuk Bürosu ve partnerlerimiz ile iş İlişkisi gerek Müvekkil Kurum ve Kuruluşlarla imzalanan Sözleşmeler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (isim, soy isim, rumuz, cep telefon numaraları, e-mail adresleri, doğum tarihi, yaşadığı şehir, adres bilgileri, cinsiyet, medeni durumu, lokasyon bilgileri, sosyal medya hesaplarınız, kulüp üyelikleri, eğitim düzeyi,araç plaka bilgileri, ilgi alanları, zevk ve beğeniler, görüntü ve ses kaydı, ödeme bilgileri, ) Doğan Hukuk Bürosu tarafından Kanuna uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak sözleşme ilişkisi içerisindedir. Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programı ortaklarımız ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz; icra dosyalarınız, iş başvurularınız, çağrı merkezimiz, kurumsal internet sitelerimiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız kanalıyla ve veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da ilişkilerimiz sırasında, müvekkil kurum kuruluş vekalet sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci süresi içerisinde tarafınızca ilişkinin diğer tarafına ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.

Kişisel verileriniz, ilgilinin açık rızaları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

Doğan Hukuk Bürosu, müvekkillerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Çerez Politikası ve Aydınlatma metnimize www.doganhukuk.com adresimizden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Doğan Hukuk Bürosu tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Kuruluşumuz tarafından sunulan hizmetlerin devamı, kalitesi  ve  dosya tahsili, araç satışı, hizmet ve iletişimi geliştirmek, borçlu  anketi, müvekkil  kurum memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma hizmetlerinde ve borçluya ulaşılamadığı durumlarda borçlunun mağduriyet yaşamaması açısından aile bireyleri ve alt üst soy ,kan ve sıhri hısımları ile paylaşımla sınırlı olmak kaydıyla kullanmak 
 • Doğan Hukuk Bürosu partnerleri tarafından yürütülen iş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi 
 • Doğan Hukuk Bürosu iş stratejilerinin planlanması ve icrası
 • Doğan Hukuk Bürosu ve Doğan Hukuk Bürosu ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini 
 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden iş ve işlem yapan kişilerin kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, 
 • Müvekkil  ve hizmet alımı yaptığımız kurum ve kuruluşların  danışma hizmeti temin sürecini yürütmek, 
 • İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, 
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, 
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak 

Kişisel verilerinizin Doğan Hukuk Bürosu tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, Doğan Hukuk Bürosu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Kurum Politikamızda yer almaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Kişisel Verileriniz, Doğan Hukuk Bürosu faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve kuruluş politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Doğan Hukuk Bürosu tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçindeki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet alımı yaptığımız kurum ve kuruluşlar ve ilgili müvekkil kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk kişileri, topluluk kişilerine aktarılabilmektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız::

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Doğan Hukuk Bürosuna başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Doğan Hukuk Bürosu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Mahir İz Caddesi Detay Plaza No:19/2 B Blok Kat:2 Altunizade/Üsküdar/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Doğan Hukuk Bürosu’nun, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

SonGüncelleme : 22.11.2021